Läs mer om tullens historia

Nedan finns en lista över litteratur som på olika sätt berör tullhistoria.

Smuggling är inget nytt
Smuggling har förekommit länge men det har varit olika typer av varor som smugglats. Från 1700-talet och mitten av 1800-talets mitt var smuggling av tyg vanligt. Från 1920 till 1939 var det framför allt sprit som smugglades. Narkotikasmugglingen till Sverige har varit ett problem sedan 1960-talet.
EU

Sedan 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen. Medlemsländerna utgör en tullunion med en gemensam tullmur med samma tullavgifter och tullregler för all handel med länder utanför EU. Det finns också ett samarbete mot smuggling och annan tullrelaterad brottslighet.

Läs mer om Sveriges arbete med tull på Tullverkets webbplats.

Böcker om tullhistoria

Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse

Berättelserna om smugglingen på 20- och 30-talet handlar ofta om Stockholms skärgård och västkusten. Men samtidigt fördes årligen stora mängder sprit från olika tyska hamnar till Sydsverige illegalt. Detta har forskarna Johan A. Lundin och Fredrik Nilsson inom ramen för Centrum för Öresundsstudier undersökt.
På internationellt vatten mötes dessa av smugglare som i mindre, snabbare båtar förde spriten vidare över gränsen till landet. Det finns en del populärkulturella skildringar som bidragit till en romantisering av smugglarna; de var djärva, äventyrliga och en slags folkhjältar som ständigt gäckade myndigheterna. Lokala kustvakter fick nämligen förlita sig på cyklar, roddbåtar, segelbåtar och sedemera något snabbare motorbåtar medan sugglarna använde sig av den modernaste teknologin som snabba amerikanska bilar, racerbåtar telefon och radio.

En stor del av bilderna och annat underlag till boken kommer från Tullmuseet som gjordes tillgängligt för författarna genom Sten Sandström.

2015-09-22


Ivar Ahlgren, tullare i Kina i tre decenier, är tredje man från vänster i mittraden.

Denna bok är en sammanställning av en brevväxling under tre decennier mellan Ivar Ahlgren och hans mor Gerda. Ivar var tulltjänsteman i Shanghai under drygt 30 år. Ivar är sjöbefälsutbildad. 1921 var arbetslösheten stor bland sjöbefälen. Därför emigrerar han 27 år gammal till Shanghai på vinst och förlust. Genom brevväxlingen får vi där följa Ivar. Det fanns ett antal européer, varav några få svenskar, i den kinesiska tullen vid denna tid. Han kom att tjänstgöra inom verket fram till 1952 alltså även efter det att kommunisterna tog över makten. Vi får inblickar i hur denna turbulenta tid med inbördeskrig påverkade utlänningarna i Kina i stort som smått liksom hur tullarbetet påverkades. De ekonomiska villkoren varierade mycket för de ”utländska” tullarna i befälsställning. I boken skildras också familjelivet i en högborgerlig familj i Falun – pappan var jägmästare - i breven till Ivar. Gerda, modern, var syster till Selma Lagerlöf. Hennes besök i Falun och Ahlgrens årliga sommarbesök på Mårbacka liksom julfirande där skildras i breven.

Monica Hilding, som har sammanställt breven, är dotter till Ivar Ahlgren. Mårbacka Förlag, 2014

2014-09-26


Litteratur om tullens historia

Nedan finns en lista över litteratur som på olika sätt berör tullhistoria.

Litteraturlista

Alla dessa tullar – en arkivguide; Vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet (2006)Wikberg, Karin
  

Alla tiders tull i stan - Historia och händelser kring Stockholms tullar (2000)

- Författaren skildrar äldre tullmiljöer i Stockholm och kartlägger tullplatsernas läge. Han berättar också om händelser kring tullarna.

Berggren, Jan

 

 
Argus, Årsbok för Tullmuseum och Tullens historiska föreningen 
  

 Att skydda landet - tullare och kustbevakare berättar (1999)

- I boken berättar åtta tullare och två kustbevakare om sina liv och arbeten. Berättelserna omfattar tiden från 1930-talet till 1990-talets slut.

Johansson, Annelie (Red.)
  

Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän. Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv (2006)

- Tullen och tullarnas roll i Göteborgs dynamiska utveckling får här en sammanhållen beskrivning. Boken fyller också en lucka i skildringarna av rikets andra stad.

Bengtsson, Rickard
  
Den idiotiska klubben (1995)Bohlin, Göran
  

Från kask till basker (2002)

- Tullverkets 12 uniformsreglementen under 200 år fram till 2001 åskådliggörs med uniformsbeteckningar och foton av uniformer.

Berggren, Jan
  
Från Nikkala till Hoburgs rev + en kartaLindén, Nisse
  
I tullens kvarter (2001)Berggren, Jan
  

Kvinder i tolden; Kvinner i tollen; Kvinnor i tullen (2010)

- De första kvinnorna anställdes i de nordiska tullförvaltningarna först i slutet av 1800-talet. Denna bok handlar om kvinnor och deras olika roller genom tiderna i de nordiska tullväsendena.

Bengtsson, Rickard och Sandström Sten (Red.)
  
Med penna och pensel i Tullen (2003)Berggren, Jan, Bengtsson, Rickard
  
Mina år som kustbevakare och oljesanerareEmilsson, Anders
  
Palmstedtska tullhuset vid SkeppsbronMonthan, Olof
  
Publikaner, syndare och andraÅberg, Lars
  
Studier i svensk tulladministration - Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 med tillhörande Sak-, ort- och personregister (1950)Smith, William
  
Studier i svensk tulladministration - Andra delen: Tulltjänsten i landsorten på Kristinas tid. Tullnärsbrev från Hasselö, Nyköping, Söderköping, Kalmar, Varberg, och Göteborg samt Hälsingfors och Viborg. (1955)Smith, William
  
Svenska tullfartygs bruk av flagga och stoppsignalMonthan, Olof
  
Svenska tullhus (1993)Bengtsson, Rickard, Berggren, Jan
  
Svenska Tullmannaförbundets historia 1949 - 1980 (1983)Gredsby, Esse
  
Svenska Tulltjänstemannaförbundet, TULL-KUST * Historia 1980 - 1999 (1999)Pettersson, Bengt
  

Tull i Öresund (2000)

- Boken är en sammanfattande expose över Öresunds tullhistoria inför öppningen av Öresundsbron 2000 och utställningskatalog till den svensk-danska utställningen om öresundstullen.

Petersen, Holger Munchaus, Berggren, Jan, Bengtsson, Rickard
  
Tullare lagar mat (2001)Jan Berggren, Rickard Bengtsson, Sten Sandström

 

 

Tullarnas 1900-tal (1999)

I boken

Bengtsson, Rickard, Berggren, Jan
  
Tullhuset på Dalarö (1997)

Berggren, Jan, Sandström, Sten

 

Tullskolan 100 år - Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna (2012)      

- Boken ger en bred skildring av hur utbildningen i Tullverket utvecklats under mer än 100 år till följd av ändringar i omvärlden och inom Tullverket. I detta inkluderas hur olika intressenter, bl.a. de fackliga organisationerna, agerat.

 

 

 Bengtsson, Rickard

Tullsnok - öppna bommen - Carl Michael Bellman och tullen (2003)

- Stockholm på Bellmans tid präglades i hög grad av tullsystemet. Motiv från tullmiljöer förekommer ofta i Bellmans diktning. Genom att jämföra denna med historiska dokument visar författaren hur väl den beskriver de levnadsförhållanden som rådde vid denna tid. Boken har rikligt med exempel från Bellmans verk och är illustrerad.

Berggren, Jan

 

 
Tullverket 1636 - 1986, En jubileumsbokBerggren, Jan och Nilzén, Göran (Red.)
  
Tullverkets organisation genom tidernaMonthan, Olof
  
TullyrkestitlarMonthan, Olof
  

Vid stadens hank och stör. Tullstugor, portar och bommar i svenska städer 1622 - 1810 (1998)

- 1622 års riksdag beslöt att inrätta Lilla tullen. Syftet var att koncentrera handeln till städerna. Tullhus, portar, bommar och staket uppfördes. Författaren ger en bild av var de varit lokaliserade, hur de såg ut och var inredda. Varje stad har fått sin beskrivning.

Bengtsson, Rickard

 

 

Världskrig, kommunism och nazism i själva verket - Aktörer, åsikter och aktioner inom statlig förvaltning under andra världskriget. Exempel Tullverket. (2005)

- Författaren har bl.a. haft tillgång till generaltulldirektörens hemliga arkiv från andra världskriget. Där finns uppgifter om vilka som var eller som oskyldigt misstänktes vara nazister eller kommunister, och vilka medel som användes för att spåra upp dessa. Vidare redovisas korrespondans med bl.a. Ernst Wigfors och Dag Hammarskjöld 

Berggren, Jan