För släktforskare

Den förnämsta källan för släktforskning i tullarkiven utgörs av Tullens personella berättelser, men det finns även andra handlingar som kan ge värdefull information, exempelvis matriklar, pensionshandlingar, handlingar rörande befordran, tjänstetillsättningar, och avsked.

Längre ner på sidan finns en sammanställning över tullarkiven. För dig som vill skriva ut sammanställningen finns den i utskriftsvänligt Word-format till höger.

Tullverket

I Tullverkets arkiv finns material av intresse för släktforskare.

Tryckta personalmatriklar från åren 1865-2001. De innehåller, förutom personaluppgifter, även beskrivningar över lokalförvaltning, Kust- och gränsbevakning, skeppsmätare, sammandrag av tullverkets avlöningsstater samt uppgifter angående debiterade belopp av tullmedel, fyr- och båkmedel m.m.

Fredrik Nerbys tullregister. Det är ett biografiskt personregister baserat på uppgifter ur olika bestånd i Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv. En förteckning över registrets uppbyggnad finns i Tullhistorisk tidskrift 1981:1, s. 34-36.

Tullarkiv, förvarade i Riksarkivet, av intresse för släktforskare

Den förnämsta källan för släktforskning i tullarkiven utgörs av Tullens personella berättelser, men det finns även andra handlingar som kan ge värdefull information, exempelvis handlingar rörande befordran, tjänstetillsättningar, matriklar, pensionshandlingar och avsked.

Överdirektörens för sjötullen arkiv

Kansliet/huvudarkivet.

E1 Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av sjö- och gränstullkamrarna 1765-1824, häri ingår även finska tullorter.

E2 Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av inrikes bevakningstullarna 1811-1823 (utgör en fortsättning på Landtullens berättelser).

E7 Övriga inkomna handlingar 1798-1824 (innehåller bl.a. handlingar rörande pension m.m. till tulltjänstemäns änkor.

Bokslutskontorets arkiv.

D7 Pensionsstater för tulltjänstemäns och betjäntes änkor och barn 1809-1824.

E6 Pensionsansökningar 1801-1824

Överdirektörens för landtullen arkiv

Kansliet/huvudarkivet.

E3 Personella berättelser 1748-1810. Luckor vissa år.

Kamrerarekontorets arkiv. Pensionsstat för änkor och barn 1809.

Generaltullarrendesocieteternas fullmäktiges m.fl:s arkiv

Kansliet/huvudarkivet.

B3 Koncept i personalärenden 1803-1824.

E10 Skrivelser från land- och sjötullkamrarna m.fl. 1783-1824 (bl.a. handlingar rörande tjänstledigheter, avsked, intyg).

E11 Handlingar rörande befordran, avsked, tjänstledighet m.m. i Stockholm 1788-1824.

E13 Skrivelser från privatpersoner i Stockholm 1809-1824.

E6 Skrivelser från överdirektören vid sjötullen 1790-1824 (vissa volymer innehåller pensionsansökningar från tulltjänstemäns änkor).

 

Generaltullstyrelsen I, 1825-1878

Kansliets arkiv.

E5 Personella berättelser 1824-1878.

B2 Koncept till konstitutorial, förordnande, avskeds- och pensionsbrev 1825-1880.

D1 Liggare över utfärdade förordnanden, avsked m.m. 1829-1834.

Revisions- och kontrollkontorets arkiv.

D1 Kontorets personella berättelser 1846-1885.

Kammar- och bokslutskontorets arkiv.

D2 Matriklar över tullverkets tjänstemän (personella stater) 1825-1878.

A2 Föredragningslistor över ansökningar om pensioner av tullmedel åt änkor och barn 1855-1878.

D3 Liggare över pensioner till tulltjänstemäns änkor och barn 1828-1876.

E17 Ansökningar om pensioner av tullmedel (fattigpensionsansökningar) 1825-1878. E18 Återställda pensionsbrev 1827-1879.

Generaltullstyrelsen II, 1879-1989

Kanslibyråns arkiv.

E8 Personella berättelser 1879-1922.

E11 Handlingar rörande tjänstetillsättningar 1903-1922. För åren 1879-1902 se E1 Inkomna handlingar till avgjorda mål.

B8 Koncept till (konstitutorial), förordnanden, avskeds- och pensionsbrev 1881-1922.

Kameralbyråns arkiv.

D1 Matriklar över tullverkets tjänstemän 1879-1922.

E23 Handlingar med uppgifter om de anställdas tjänstgöring 1920-, 1930- och 1940-talen.

D3 Liggare över pensioner till tulltjänstemäns änkor och barn 1877-1920.

D11 Pensionsmatriklar 1908-1924. E9 Ansökningar om pensioner av tullmedel 1879-1930. E10 Återställda pensionsbrev 1881-1933. E13 Handlingar rörande utbetalda pensioner 1903-1919.

Revisionsbyråns arkiv.

D4 Personella berättelser för Revisionsbyrån 1901-1920-talet.

Personalbyråns arkiv.

D1 Tjänstematriklar 1923-1955.

D2 Liggare över extra och extra ordinarie anställda 1923-1951.

E5A-E5B Tjänstgöringsbetyg 1924-1946.

F1 Handlingar ang. anställda (persondossiéer).

Överdirektörens vid småtullarna och accisen arkiv

Serie D1 Matriklar 1671-1765,

Centrala tullmyndigheters arkiv (fragment)

Volym I:15 innehåller en odaterad "personal staat öfver samtliga stoore siötulls betienter i Sverige och Finland" (ca 1640-1680-tal).

Kammarkollegiet, Tull- och licentkontorets arkiv

Volymerna F1:8-10 innehåller handlingar rörande tullpersonal 1642-1733 och vol. 10 bl.a. dödsattester för tulltjänstemän 1698-1733

Tullstatens enskilda pensionsinrättnings arkiv

Beståndet innehåller handlingar från olika pensions- (inkl. änke- och pupill) kassor/inrättningar från åren 1805-1939 27/1.

*

Uppgifterna här är, med författarens god-kännande, hämtade ur Karin Wikbergs "Alla dessa tullar – en arkivguide. En vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet", Stockholm 2006. Den ingår i Riksarkivets skriftserie som nr. 26. I boken finns ytterligare information om tullarkiv intressanta för tullrelaterad forskning.